Polityka Prywatności

Szanowni Państwo!

Realizując obowiązki informacyjne, dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) „RODO”, w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

1. Współadministratorami podanych przez Państwa danych osobowych czyli podmiotami, które decydują o celach i sposobach ich przetwarzania są: Instytut Kosmetologii Estetycznej ZELEN Anna Nieckarz oraz Aleksandra Kwiatkowska - Zelen. Dane kontaktowe obu podmiotów są wspólne: ul. Żabikowska 45 lok., 7 62- 030 Luboń, numer telefonu 577 882 799.

2. W drodze umowy zawartej pomiędzy ZELEN Anna Nieckarz oraz Aleksandra Kwiatkowska – Zelen, na podstawie art. 26 RODO, oba podmioty ustaliły, że wszystkie obowiązki wynikające z przepisów RODO, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez Państwa przysługujących praw oraz wymogów nałożonych na Współadministratorów w szczególności co do informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą wykonują oba podmioty.

3. Niezależnie od treści umowy pomiędzy ZELEN Anna Nieckarz oraz Aleksandra Kwiatkowska – Zelen o którym mowa powyżej, mogą Państwo wykonywać przysługujące Państwu prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów tj. wobec ZELEN Anna Nieckarz oraz Aleksandra Kwiatkowska – Zelen, według swobodnego wyboru.

4. Odpowiedzialność Współadministratorów w zakresie przetwarzania danych osobowych wobec Państwa jest solidarna.

5. Współadministratorzy nie ustanowili inspektora ochrony danych osobowych.

6. Dane przetwarzane przez Instytut Kosmetologii Estetycznej ZELEN Anna Nieckarz oraz Aleksandra Kwiatkowska – Zelen pochodzą od Państwa i zostały Nam bezpośrednio przekazane. Państwa dane zostały zgromadzone w związku ze świadczeniem usług z zakresu kosmetologii oraz medycyny estetycznej przez Nasz Instytut a także sprzedażą usług, towarów i produktów kosmetycznych.

7. Zgromadzone dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

1)Świadczenia usług z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii oraz zarządzaniem świadczeniem tych usług (art. 9 ust. 2 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. a – d, f RODO), w szczególności niezbędne Nam do:

a)wykonania umowy zawartej z Instytutem, której stroną jest Nasz Klient (osoba, której dane dotyczą);

b) zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę Klienta, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu z Klientem w celach związanych z działalnością Instytutu;

c)wykonania samej usługi w Instytucie,

d)kontaktowania się z Klientem w związku planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami;

e)marketing bezpośredni Naszych produktów lub usług stanowiący uzasadniony interes Administratora,

2)Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i zakresu rachunkowości obejmujących m.in. wystawiania faktur i przechowywanie faktur VAT i innych dokumentów księgowych, a także innej sprawozdawczości,

3)Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia.

8. Państwa dane przekazujemy:

1)podmiotom przetwarzającym Państwa dane w Naszym imieniu i na podstawie zawartych z Nami umów:

a) firmom informatycznym obsługującym Nasze systemy informatyczne lub udostępniającym Nam narzędzia informatyczne;

b)podmiotom pośredniczącym w sprzedaży Naszych usług i produktów, lub organizacji akcji marketingowych;

c) podmiotom świadczącym na Naszą rzecz usługi rachunkowe, księgowe, prawne i szkoleniowe.

2)Innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu:

a)podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w związku z przekazywaniem korespondencji;

b)podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom), w związku z dokonywanymi płatnościami;

c) upoważnione podmioty i instytucje administracji publicznej i samorządowej.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w zależności od rodzaju dokumentacji tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa.

10. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany.

11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi przez Nasz Instytut.

12.Mają Państwo prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz  przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). W przypadku kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie Państwa zgoda, można ją wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych przed jej cofnięciem.

13.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

14. W przypadku, kiedy Państwa dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie na to dodatkowej zgody.

15.Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony Naszego Instytutu, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa